Kinh Doanh

Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam
Không có chương

Nghe những cuốn sách nói kinh doanh, audio book kinh doanh tại Nghe đọc sách online. Gồm những cuốn sách nói hay về kinh doanh sẽ thay đổi tư duy kinh doanh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý trong kinh doanh truyền thống, kinh doanh online mang đến thành công cho bạn.